Projektbemutatás

 

Előzmények - a „Szegvár Projekt”

Az Alapítvány egyik célja, hogy támogassa a nonprofit szervezetek működését, programjait. Ezt a célt 2005. őszétől úgy valósította meg az Alapítvány, hogy közvetlenül beszálltunk egy térségi civil fejlesztési programba Csongrád megyében, Szegváron. Ennek részeként több képzést és információs programot bonyolítottunk le helyben, aminek eredményeként 2005. novemberében megalakult a Kurca-Völgye Egyesület. Az egyesület céljai között a környezetvédelem mellett egy térségi civil központ és teleház megszervezése és működtetése áll. Az Egyesület szakmai támogatását továbbra is felvállalta az Alapítvány. Regionális központként számolhatunk az ott kialakított irodával. Az iroda és a hozzá kapcsolódó teleház, amely térségi civil szervező, szolgáltató feladatot is ellát (például tájékoztatja a szervezeteket az aktuális pályázati lehetőségekről, segítséget nyújt, tanácsot ad a pályázat elkészítéséhez) 2006. áprilisában kezdte meg működését Szegváron.
(bővebb információk: www.kurca.hu )

Az Alapítvány ezt követően két újabb projektbe kezdett Szegváron, melyhez sikerült pályázati forrást találni. Az egyik egy képzéssorozat a Szegvár - Hódmezővásárhely közötti térség civil szervezetei számára. A képzések az alapvető jogi, gazdálkodási ismeretek átadására szolgálnak, ami alapján a képzésen résztvevő szervezeti vezetők már saját szervezetük működését felül tudják vizsgálni. A képzéssorozat eredményeképpen a résztvevő civil szervezetek tudatosabb, rendezett jogi és gazdálkodási háttérrel rendelkező szervezetekké váltak. Ezt az eredményt mutatja egyrészt a kistérség szervezetei által beadott pályázatok növekvő száma, másrészt pedig a nyertes pályázatok növekvő száma.

A másik program célja a helyi demokrácia fejlesztése, az első program során megerősített civil szervezetek bevonása, aktivizálása a helyi közéletben. A távlati, kézzel fogható eredmény terveink szerint egy a helyi, szegvári civil szervezetek együttműködésének, közös munkájának köszönhető helyi fejlesztési terv lesz. A demokrácia-fejlesztési projekt záró részeként 2007. február elején sor került az önkormányzati képviselők és a helyi civil szervezetek közös képzésére, amelyet mindkét oldalról nagy érdeklődéssel várnak. A képzés középpontjában az együttműködés állt.

A két párhuzamos program eredményeképpen átalakulásnak indult a kapcsolat a civil szervezetek egymás közötti viszonyában és a civil szervezeteknek az önkormányzathoz fűződő viszonyában is. Megindult a civil szervezetek közötti kommunikáció, s az önkormányzati képviselők bevonása a programba pedig megindította a párbeszédet a település civil szervezetei és az önkormányzat között is, amely eddig hiányzott a helyi közéletből. A projekt során kezdtek kibontakozni, körvonalazódni az új együttműködés lehetőségei. A helyi önkormányzat több olyan döntést is hozott, mely segíti a helyi civil szervezeteket, pozitívan áll hozzájuk, igyekszik támogatni fejlődésüket. E döntések között kiemelendő az, hogy az önkormányzat egy évek óta üresen álló épületet átad a civil szervezetek használatába. Itt mindegyik szervezet helyet kaphat, kialakíthatja infrastruktúráját, azzal a feltétellel, hogy minden működtetéssel kapcsolatos feladatot nekik kell megoldaniuk.

„Sárvíz Projekt”

A szegvári sikereket, eredményeket látva az Alapítvány vezetősége úgy döntött, hogy a fenti programokat más kistérségben is útjára kell bocsátani, s a választásunk a Sárvíz Kistérségre esett. A helyszín meghatározásánál több szempont játszott fontos szerepet a döntéshozatal folyamán. Egyrészt itt rendelkezünk olyan helyi partnerekkel (Sárvíz TE, Vitalitas Egyesület), amelyek megfelelő tájékoztatást, segítséget tudnak nyújtani számunkra, másrészt pedig az Alapítvány kuratóriumi tagjai közül 2 fő személyében is kötődik a kistérséghez, mindketten abai illetőségűek. Korábban részt vettek a helyi civil szervezetek megalapításában és működtetésében.

A fenti programot először a kistérségre kellett adaptálni, majd a projekt végrehajtásához az Alapítványnak forrást kellett találnia. A sikeres forráskeresés eredményeképpen két egymásra épülő, egymást kiegészítő AVOP Leader+ pályázatot nyert meg.

1. pályázat - A civil szektor információs kapcsolatainak felmérése, valamint a kommunikációt segítő felület kialakítása a Sárvíz Kistérségben

A pályázat több egymásra épülő, egymást erősítő kiegészítő tevékenységet foglal magában a következők szerint.

A kistérségi civil szféra szervezeti és információs potenciáljának felmérése Kérdőíves felmérés, majd ezután szűkebb körre vonatkozó személyes interjúk elkészítése. A kérdőíveken és az interjúkon keresztül összegzésre kerül, hogy a kistérségi egyesületek, alapítványok milyen szervezeti, humán és pénzügyi potenciállal rendelkeznek, egymás között milyen kommunikációt folytatnak, van-e egyáltalán kommunikáció a hasonló területen dolgozó szervezetek között.

Így láthatóvá válik a szervezetek bevételi struktúrája, a pályázati forrásokkal kapcsolatos fogadó képessége, egyáltalán az, hogy vannak-e jelentős külső forrásai a szervezeteknek. A humán erőforrások vizsgálata elsősorban arra fókuszál, hogy felkészültek-e a szervezetek a projekt alapú tevékenységre, egyáltalán a legális működésnek megvannak-e a minimális feltételei.

Külön elemként vizsgáljuk, hogy mennyiben kapcsolódnak be a szervezetek a helyi vagy kistérségi döntési folyamatokba. Ezen túl hangsúlyos kérdésként kezeljük, hogy milyen ismerettel rendelkeznek a Leader+ programról, mennyiben értik annak célkitűzéseit, el tudják-e abban helyezni a szervezetük tevékenységét.

A felmérés külön foglalkozik azzal, hogy mely civil tevékenységek a jellemzőek és melyek azok, amelyek hiányoznak, vagy alulreprezentáltak a kistérségben. Rögzítésre kerülnek a már meglevő formális vagy informális együttműködések, illetve ezek lehetőségei. A felméréssel a humán fejlesztéshez, a képzési tevékenységhez az általánosan meglevő, jellemző tematikák specializálhatók.

A felmérés bemutatja, hogy milyen kommunikáció zajlik az egyes szervezetek között, milyen hordozó közegben. Ezek elemzésével javaslatok fogalmazhatók meg az információs kapcsolatok erősítésére, fejlesztésére.

Kiadvány a felmérés eredményeiről
A felmérés eredményeiről, valamint az egyes települések civil szervezeteiről egy záró tanulmány készül. A tanulmány 600 példányban kinyomtatásra kerül és megkapják az érintett szervezetek és kistérségi döntéshozók.

A kistérségi civil szervezeteket bemutató weblap, információs felület kialakítása
A felmérésbe bevont egyes szervezetek tevékenységét, azonosításukhoz és a kapcsolatteremtéshez szükséges információkat a sarviz.hu alatt publikáljuk. A szervezetek önállóan, szöveges bemutatkozás mellett képekkel is illusztráltan jelennének meg. A weblap segítség lehet abban, hogy egyrészről a szervezetek megismerjék egymást, másrészről a kistérségi civil életet kifelé is megmutassuk. A weblap egyfajta civil marketing tevékenység első lépése.

2. pályázat - Információs kapcsolatokat és együttműködést segítő nonprofit képzéssorozat a Sárvíz Kistérségben

A képzéssorozat célja a jogi, gazdálkodási, számviteli alapinformációk átadása, a meglevő ismeret, tudás megerősítése. Ezen túl a képzés hangsúlyos részét képezik a projekt menedzsment ismeretek. Így különösen a forrásteremtéshez kapcsolódó pályázatírás, projekt előkészítés és lebonyolítása, a közösségi tervezés.

Általános tapasztalat, hogy civil szervezetek nem folytatnak megfelelő kommunikációs tevékenységet. Így a működésük eredménye időnként még a célcsoport előtt is rejtve marad. Emiatt az alapvető belső és külső kommunikációval is foglalkozni kívánunk. A képzést mintegy horizontális elemként kiegészíti egy közösség fejlesztési modul is.

Külön elemként szerepel a képzésben a modern kommunikációs eszközök (pl. Internet) funkcionális használata a szervezet működésében és a más szervezetekkel fenntartott kapcsolatban információ cserében.

A képzéssorozat egyik célja, hogy a szervezetek saját működésüket, dokumentumaikat, nyilvántartásaikat felülvizsgálják, a szükséges korrekciókat elvégezzék, tudatosabb tervezési és kommunikációs tevékenységbe kezdjenek. Tevékenységük rendezettebb, jobban dokumentált lesz, alkalmasabbakká válnak új projektek előkészítésére, lebonyolítására, fejlődésük saját erőforrásikra támaszkodva megindul. Másrészt pedig a képzéseknek a kapott információkon tudáson túli hozadéka az, hogy megteremtődnek, tovább erősödhetnek a résztvevők között azok a személyes kapcsolatok, amelyek a hatékony kistérségi civil együttműködés alapját képezhetik.

 

A projekt az EU és a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg.

nfu_logo.gif (4846 bytes)